Panorama Sisi Laoet Kidoel Tasikmalaja (1936)

Panorama Sisi Laoet Kidoel Tasikmalaja (1936)

Tina Koran Tawekal Tahoen ka I, No. 16 Rebo 15 Juli 1936   Koe: Hars A S M A R A N D A N A Loemayan aoseun wengi, moen koelem teu kersa tibra, parengna toetoep minggoe teh, tjarios loeloemajanan, hal kawaasan sagara, oepami oerang ngalantoeng, ka basisir pileuweungan. Lemboer kikisik, tjibening djeung Legokdjawa, kalapagenep ..

Basa Soenda djeung Regentschapraad

Basa Soenda djeung Regentschapraad

Tina Koran Tawekal Tahun I, No. 29 Tanggal 14 October 1936 Kawasna bade moal aja bireuk deui jen sawatara waktoe katoekang di Bandoeng geus diajakeun Coungres Basa Soenda anoe ngabarempoegkeun roepa-roepa hal anoe njamboeng kana maksoed anoe ngaloesan atawa ngomean kana positiena Basa Soenda dina alam kiwari, meureun anoe pang pangna njaeta mere tanggaia ka oemoem jen ..

Masdjid Tasik

Masdjid Tasik

Tina Koran TAWEKAL Tahun I, No. 27 edisi 30 September 1936 Poe djoemaah toekang kira poekoel satengah 12 beurang Baing geus datang ka Tasik sanadjan Baing heunteu kaasoep ahli djoemaah di Tasik, tapi koelantaran aja waktoe pikeun ngalakonan Solat Djoemaah Baing indit ka Masjid. Ti kadjaoehan keneh geus katendjo Masjidna ngadjegir toer resik, palataran majakpak. Masjid ..

R.A.A. Wiratanoeningrat: Pengabdian & Karyanya

R.A.A. Wiratanoeningrat: Pengabdian & Karyanya

Oleh : Nazarudin Azhar R.A.A. Wiratanuningrat dilahirkan pada tanggal 19 Februari 1878 di Nanggerang[1], Distrik Taraju, Kabupaten Sukapura (sekarang Tasikmalaya). Ia adalah putra cikal Tumenggung Aria Prawiraadiningrat yang dikenal dengan sebutan Dalem Aria; yakni Bupati Sukapura XIII, dari istrinya Raden Ayu Ratnapuri; cucu Adipati Wiraadegdaha (Dalem Bogor), Bupati Sukapura XI. Aom[2] Saleh, demikian namanya waktu ..

Warta Sport: Persig contra Persitas, Ahad 4-10-1936, di lapang kaboepaten Tasikmalaja.

Tina koran Tawekal, 7 October 1936, ditulis ulang ku Nazarudin Azhar Ti pihak penonton kaitung loba, pihak poebliek pada hajang njaksian koemaha kakoeatanana itoe ieu dina enggoning ngadjaga kahormatanana. Samemeh permaenan dimimitian spelers katoet bestuurs ti doea club diportret, satoetasna diportret djrg. Soepjan Iskandar biantara. Altrap koe djrg. Soepjan. Refree koe djrg. H. Achmad Cheribon. ..

Dipatjok Oraj

Koran Tawakal, edisi 9 September 1936Damili oerang kampoeng leuwianjar Tasikmalaja keur waktoe ngabedahkeun balong di lemboerna, geus dipatjok oraj, lantaran manehna geus wani koedak kodok kana liang, roepana bae ngodokna teh meureunan kana liang oraj, nja kadjadian leungeunna dipatjok. Sanggeus dipatjok, roepana bae sang peurah gantjang njaksrakna ka saloear awakna, teroes manehna balik ka imahna. ..

Pagoejoeban Pasoendan Tasikmalaja 1913-1942

Pagoejoeban Pasoendan Tasikmalaja 1913-1942

Oleh: Muhajir Salam Kegagalan gerakan revolusi SI dan SR Tasikmalaya mengilhami pola gerakan baru yang moderat dan kooperatif. Paska pemberontakan SR tahun 1926, pemerintah mengembangkan stigma negatif kepada gerakan non-kooperatif. Stigmatisasi kominist dan digoelis, menjadi semacam idiom ancaman kepada aktifis gerakan yang radikal menyebar propaganda dan anjuran perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Sampai tahun 1942, gerakan ..

Sarekat Rakjat Tasikmalaya 1926

Sarekat Rakjat Tasikmalaya 1926

Oleh: Muhajir Salam Pada tahun 1920-an, anggota SI yang berhaluan sosialis berkumpul dalam wadah Sarekat Rakjat (SR)[1]. Gerakan muslim sosialis ini berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (P.K.I). Namun, secara ideologis, anggota SR tetap perpegang pada ajaran perjuangan SI Mereka, anggota SR di Tasikmalaya dan Priangan, tidak begitu memahami ideologi komunis yang dianut tokoh-tokoh sentral P.K.I., ..

Sarekat Islam Afdeeling B 1919

Sarekat Islam Afdeeling B 1919

Oleh: Muhajir Salam Sarekat Islam (SI) adalah organisasi pertama yang dikenal oleh masyarakat Tasikmalaya. Pada tahun 1914 memiliki anggota 231 orang.[1] Pada tahun 1916, gerakan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat anggotanya mencapai 1.200 orang. Pesatnya perkembangan SI di kabupaten Tasikmalaya selaras dengan basis aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Tasikmalaya. Dimana, sebagian besar dari anggota ..