Pemerintahan Sukapura di Manonjaya

Pemerintahan Sukapura di Manonjaya

oleh: Muhajir Salam Pada tahun 1808 Herman Willem Daendels menjabat gubernur jendral Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia. Di bawah kepemimpinan Gubernur Jendral baru ini, seluruh negeri di tanah Jawa dan Sunda mamasuki sistem kolonialisme baru. Kebijakan politik era Daendels lebih buruk ketimbang kompeni. Mulai tahun 1808, seluruh kabupaten di Priangan masuk kedalam “penjajahan” dalam ..

Pemerintahan Sukapura di Sukaraja

Pemerintahan Sukapura di Sukaraja

oleh: Muhajir Salam Sejak 1632, rakyat Sukapura (baca: Tasikmalaya) hidup makmur sejahtera di alam tradisional yang bebas dan merdeka. Mereka hidup makmur dan sejahtera dalam pola budaya ekonomi yang sangat bersahaja. Tanah dan kekayaan alam yang melimpah mencukupi segala kebutuhannya. Pertanian adalah jantung perekonomian yang paling utama. Padi merupakan panganan pokok yang dihasilkan dari huma ..

Rd. Wirawangsa: Ksatria Pemberani Pendiri Kabupatian Sukapura

Rd. Wirawangsa: Ksatria Pemberani Pendiri Kabupatian Sukapura

oleh: Muhajir Salam Keberanian Ki Wirawangsa dalam menumpas pemberontakan Dipati Ukur membuahkan hasil yang sangat besar. Sukakerta yang awalnya kekuasaan setingkat umbul, berubah menjadi Sukapura yang kekuasaanya setara dengan kabupaten. Pada tanggal 9 Muharam tahun Jim Akhir atau tanggal 26 Juli 1632, Sultan Agung mengangkat umbul Sukakerta, Ki Wirawangsa, menjadi Mantri Agung Bupati Sukapura dengan ..

Ambisi Mataram Dan Tragedi Dipati Ukur

Ambisi Mataram Dan Tragedi Dipati Ukur

oleh: Muhajir Salam Sultan Agung Mataram sangat berambisi menguasai seluruh tanah Jawa dan Sunda. Sebagai koloni Mataram, Wedana Bupati dan para pemimpin bawahannya harus mengabdi dan tunduk pada kepentingan Sultan Agung dan Mataram. Sultan Agung memanfaatkan para penguasa Priangan memperluas wilayah kekuasaan Mataram. Situasi ini telah menyeret dan memaksa para pemimpin Priangan terlibat dalam berbagai ..

Ekspansi Mataram Ke Priangan

Ekspansi Mataram Ke Priangan

Oleh: Muhajir Salam Pada tahun 1577, Ki Ageng Pemanahan mulai bekerja keras membuka Alas Mentaok untuk dijadikan pemukiman yang tertata. Pada abad 16, Alas Mentaok berkembang menjadi daerah yang makmur diberi nama Mataram. Namun, kekuatan politik Mataram sangat pesat menguat. Pada tahun 1584, Sutawijaya menjadi Raja Mataram dengan gelar Panembahan Senopati, sebagai Raja Mataram Islam ..

SUKAKERTA: Cikal Bakal Kabupatian Sukapura

SUKAKERTA: Cikal Bakal Kabupatian Sukapura

oleh: Muhajir Salam Sukakerta diyakini sebagai penerus kerajaan Galunggung. Dimana Prabu Guru Darmasiksa secara berurutan digantikan oleh Prabu Ragasuci Sang Lumahing Taman, Ratu Galung Sakti, Sembah Gelek, Ratu Panyosogan, Sang Lumahing Gunung Raja, dan Sri Gading Anteg. Sukakerta didirikan oleh Sri Gading Anteg. Pusat pemerintahannya di Dayeuh Tengah (daerah Salopa). Adalah kekuasaan yang merdeka dari ..

Galunggung: Akar Sejarah Tasikmalaya

Galunggung: Akar Sejarah Tasikmalaya

Oleh: Muhajir Salam Galunggung adalah nama penting dalam sejarah Tasikmalaya dan masyarakat tatar Sunda. Galunggung di masa lalu adalah mandala atau kabuyutan yang sangat dimuliakan. Dipimpin oleh seorang resiguru atau batara. Kabuyutan adalah tempat para resiguru/batara memberikan pelajaran agama; mendoakan keselamatan dan kesejahteraan raja dan negara; juga, menulis ajaran dan pengetahuan lainnya. Penduduk sekitar kabuyutan ..

Panorama Sisi Laoet Kidoel Tasikmalaja (1936)

Panorama Sisi Laoet Kidoel Tasikmalaja (1936)

Tina Koran Tawekal Tahoen ka I, No. 16 Rebo 15 Juli 1936   Koe: Hars A S M A R A N D A N A Loemayan aoseun wengi, moen koelem teu kersa tibra, parengna toetoep minggoe teh, tjarios loeloemajanan, hal kawaasan sagara, oepami oerang ngalantoeng, ka basisir pileuweungan. Lemboer kikisik, tjibening djeung Legokdjawa, kalapagenep ..

Basa Soenda djeung Regentschapraad

Basa Soenda djeung Regentschapraad

Tina Koran Tawekal Tahun I, No. 29 Tanggal 14 October 1936 Kawasna bade moal aja bireuk deui jen sawatara waktoe katoekang di Bandoeng geus diajakeun Coungres Basa Soenda anoe ngabarempoegkeun roepa-roepa hal anoe njamboeng kana maksoed anoe ngaloesan atawa ngomean kana positiena Basa Soenda dina alam kiwari, meureun anoe pang pangna njaeta mere tanggaia ka oemoem jen ..